STARIGRAD PAKLENICA   Wakacje w Chorwacji

     

button_homebutton_hotelebutton_pensjbutton_apartmbutton_camping

Warunki umowy

      Jesteśmy turystycznym portalem informacyjnym, pośredniczącym wyłącznie w zawarciu umów dotyczących wynajmu i zakwaterowania. Działamy w momencie zawarcia umowy w imieniu właściciela domu czy pensjonatu, apartamentu i temu podobnych obiektów wakacyjnych (zwanych poniżej obiektem). Umowa wynajmu dochodzi do skutku wyłącznie między  właścicielem (zwanym poniżej również wynajmującym), a podróżnym (zwany poniżej również klientem).

      1. Rezerwacja

Rezerwacja jest dla klienta zobowiązująca od momentu wpłaty zadatku na rzecz pobytu w rezerwowanym obiekcie. Klientem jest osoba, której nazwisko i dane kontakowe zostały podane drogą mailową bądź telefoniczną i zostały przez tę osobę potwierdzone w rezerwacji. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o zmianie jego danych komunikacyjnych do momentu zakończenia podróży.

Rezerwacja klienta jest niezobowiązująca dla obu stron, jeśli klient nie otrzyma od nas dokumentu rezerwacyjnego PDF w ciągu trzech dni od dnia złożenia  u nas zlecenia rezerwacji. Dostarczony drogą elektroniczną dokument rezerwacyjny  jest uważany za dostarczony, od momentu dotarcia do  skrzynki pocztowej odbiorcy.
Klient zobowizany jest do potwierdzenia otrzymania dokumentu rezerwacyjnego.

Kiedy zadatek wpłynie na konto zobowiązujemy się  w ciągu trzech dni od daty wpływu zadatku przesłać drogą mailową dokument PDF potwierdzający rezerwację danego obiektu.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić poprawność treści potwierdzenia rezerwacji i niezwłocznie zgłosić (w razie przypadku) jego niezgodności z rezerwacją. Potwierdzenie rezerwacji należy przedstawić właścicielowi zarezerwowanego obiektu w chwili dotarcia klienta na miejsce. W innym wypadku jako przedmiot umowy służy rezerwacja złożona wynajmującemu przez nas.

2. Przedmiot umowy

1.   Przedmiotem umowy pomiędzy wynajmującym a klientem są wyłącznie informacje podane w naszej ofercie, przedstawionej na stronie www. starigrad-paklenica.net. Prawidłowość tych informacji oparta jest na danych podanych przez wynajmującego.

2.   Informacje zawarte na stronie internetowej podanej powyżej są zobowiązujące.

3.   Informacje dotyczące obiektów pochodzące z innych źródeł nie są zobowiązujące.

4.   Dodatkowe informacje podane na życzenie klienta uzyskane ustnie od wynajmującego nie są zobowiązujące.

5.   Jeśli do  przedstawionych cen dochodzą dodatkowe koszty, takie jak opłata klimatyczna, sprzątanie końcowe czy inne, są one podane przy danym obiekcie bądź przy zmianie ze strony wynajmującego informacje takie podane są klientowi przed zawraciem umowy. Jeśli takiej informacji przed zawarciem umowy klient nie otrzyma, obowiązują ceny podane na stronie i potwierdzone w rezerwacji.

6.   Obiekty  mogą być zajmowane wyłącznie maksymalnie przez liczbę osób na którą został wystawiony dokument potwierdzający rezerwację. W przypadku osób dodatkowych klient zobowiązany jest ustalić to z nami bądź wynajmującym przed rozpoczęciem podróży. Zarówno my jak i wynajmujący nie musi wyrazić zgody na większą liczbę osób niż zawarta w potwierdzeniu rezerwacji. Bez wcześniejszcego uzgodnienia dotyczącego osób dodatkowch wynajmujący może wyprosić czy nie przyjąć ich w obiekcie. Zwierzęta dozwolone są wyłącznie jeśli zostało to ustalone wcześniej w umowie.

3. Zmiany świadczonych usług

1.   Jesteśmy zobowiązani poinformować klienta niezwłocznie o zmianach dokonanych przez wynajmującego w zakresie oferowanej usługi, w chwili kiedy sami się o niej dowiedzieliśmy.

2.   Wynajmujący ma prawo do drobnych zmian w świadczonej usłudze nie wpływających na zmianę ogólnej formy umowy.

3.   Jeśli zmiany takie są wyraźne, klient ma prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu wpłaconego zadatku. Na życzenie klienta jobowiązujemysię  starać o zapewnienie mu obiektu zastępczego, który klient może ale nie musi zaakceptować. Zobowiązujemy się zaproponować obiekt o podobnym standardzie jak zawarty w umowie. Przy braku akceptacji ze strony klienta dokonamy zwrotu wpłaconego zadatku.

4.   Zmiana osoby, na którą wystawiona została  rezerwacja, bądź zmiana terminu nastąpić może tylko za zgodą i po ustaleniu z nami.

5.   Klient zobowiązany jest stawić się w obiekcie przez niego zarezerwowanym do godziny 22-giej. O wszelkich opóźnieniach klient musi nas bądź wynajmującego powiadomić.  W przeciwnym razie wynajmujący ma prawo wynająć obiekt, którego dotyczy umowa innym osobom.

4. Płatność

1.   Płatności dokonuje się w dwóch częściach:
w celu dokonania rezerwacji klient zobowiązany jest dokonać wpłaty zadatku w wysokości od 10-30%  od całkowitej kwoty za noclegi oraz jednorazowej opłaty rezerwacyjnej w wyokości 40 zł za 1 apartament, 60 zloty w przypadku rezerwacji dwóch apartamentów bądź 70 złotych za 3 i więcej apartamentów.
Wysokość zadatku podajemy przed dokonaniem rezerwacji.
Płatności zadatku i opłaty rezerwacyjnej
można dokonać przelewem bankowym bądź PayPalem. Klient może dokonać wyboru formy płatności pośród tych dwu. Inna froma wpłaty zadatku możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu z nami.
Druga część płatności, tj. reszta sumy po odliczeniu zadatku następuje w gotówce, na miejscu, do rąk wynajmującego.

Wynajmujący mają prawo do zażądania innej wysokości zadatku niż przewidziana w punkcie 1 czy zmiany terminu wpłaty drugiej części sumy. O zmianie klient musi być poinformowany jeszcze przed zawarciem umowy.

W przypadkach indywidualnych możemy odejść od obowiązku wpłaty zadatku. W takim przypadku klient wpłaca całą sumę na miejscu u wynajmującego. Ewentualność taka możliwa jest tylko za wcześniejszym uzgodnieniem z nami.

2.   Zadatek musi zostać uiszczony w ciągu 3-4 dni kalendarzowych od dojścia rezerwacji do klienta. Termin dokonania zlecenia przelewu zadatku podajemy zawsze w dokumencie rezerwacyjnym. Dopuszcza się przedłużenie wpłaty zadatku po wcześniejszym uzgodnieniu. Pozostała suma wpłacana jest na miejscu, pierwszego dnia po przybyciu i odebraniu kluczy do obiektu. Jeżeli zadatek nie dotrze do nas w ciągu 10 dni od daty terminu wpłaty  mamy prawo anulować rezerwację, wcześniej skonsultujemy się z klientem.

3.   Koszty zmiany rezerwacji  i dodatkowe świadczenia:

W przypadku zmian w terminie rezerwacji, jej przedmiocie na życzenie klienta i za naszą zgodą, klient nie ponosi żadnych kosztów, opłat manipulacyjnych. Nie dotyczy to jednak zmian w długości pobytu, wtedy dochodzą koszta związane ze zwiększoną liczbą dni (czyli koszt powiększony proporcjonalnie do liczby dni pobytu)

Za dodatkowe informacje na życzenie klienta nie pobieramy opłat, chyba, że będą się wiązały z kosztami, które sami musielibyśmy ponieść. W taki przypadku koszt pokrywa klient.

4.   Wynajmujący ma prawo do zażądania kaucji, której wysokość jest zależna od rodzaju objektu i która zostanie zwrócona, jeśli przedmiot umowy zostanie oddany przepisowo z końcem pobytu. O wysokości kaucji i obowiązku jej wpłacenia klient musi być poinformowany przed zawarciem umowy.

5. Rezygnacja z rezerwacji i koszty anulacji

1.   Klient ma prawo do rezygnacji z pobytu w każdej chwili:

W przypadku rezygnacji klient ponosi koszta jak następuje:
do 30 dni przed podróżą koszt rezygnacji wynosi tyle ile wpłacony zadatek.
do 10 dni przed podróżą koszt wynosi 40% sumy za pobyt, czyli uiszczony zadatek plus dodatkowe koszta dające w sumie 40% całej kwoty
do 3 dni przed terminem pobytu koszt rezygnacji wynosi 50% sumy za pobyt
rezygnacja na 3 dni przed rozpoczęciem pobytu oraz w pierwszym dniu pobytu bądź niepojawienie się na kwaterze 60% kosztów.
Skrócenie pobytu koszt do 50% proporcjonalnie do pozostałego czasu.

2.   Klient nie ponosi kosztów związanych z nieprzystąpieniem do podróży w przypadku losowym. Przy czym choroba klienta nie jest wypadkiem losowym.

3.   Koszta anulacyjne klient ma obowiązek wpłacić w ciągu 2 tygodni od daty anulacji.

4.   Jeśli klient po dokonanej bezpośrednio u nas  rezerwacji dokonuje anulacji i zawiera umowy bezpośrednio z wynajmującym, mamy prawo zarządać opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 % łącznej ceny rezerwacji.

6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące obiektu umowy muszą być zgłoszone wynajmującemu oraz nam  niezwłocznie po stwierdzeniu powodu, dając nam tym samym szansę podjęcia pomocy. Jeżeli wynajmujący i my nie zostaniemy powiadomieni niezwłocznie po stwierdzeniu powodu, pierwszego dnia pobytu, roszczenia wszelkiej formy skierowane do pośrednika są wykluczone. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej w terminie do 30 dni od zakończenia terminu pobytu zawartego w umowie rezerwacyjnej. Reklamacja zostaje rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia. O decyzji klient zostaje powiadomiony pisemnie.

7. Postanowienia końcowe

1.   Umowy między nami a klientem ważne są tylko w formie pisemnej. Obowiązujące są tylko informacje potwierdzone drogą pisemną.

2.   Stosunek prawny pomiędzy nami  a klientem podlega prawu niemieckiemu.

3.   Jurysdykcją do rozpatrywania ewentualnych sporów między nami a klientem jest sąd w Monachium, jeśli jest to zgodne z prawem. W innym przypadku odpowiednie jest terytorium prawne klienta.

 

Copyright © ARTime.de

klimat i pogoda        ׀        porady praktyczne         ׀        dla kierowców       ׀         kontaktstarigrad paklenica chorwacja wakacje wczasy noclegi kwatery apartamenty camping urlop starigrad paklenica chorwacja wakacje wczasy noclegi kwatery apartamenty camping urlop starigrad paklenica chorwacja wakacje wczasy noclegi kwatery apartamenty camping urlop starigrad paklenica chorwacja wakacje wczasy noclegi kwatery apartamenty camping urlop starigrad paklenica